Thiết bị rửa

Giới thiệu thành tích trong lĩnh vực máy rửa tự động.

Lĩnh vực Lưu lượng Thiết bị xử lý Năm

Vehicle plant

Thiết kế và lắp đặt hệ thống máy rửa xe tự động 2014

Government

Thiết kế và thi lắp đặt máy rửa tự động 2014

Vehicle plant

Máy rửa van xả khí nhanh 2014

Vehicle plant

Máy rửa trục đỡ 2014

Vehicle plant

Máy sấy khô ghế tàu 2013

Vehicle plant

Máy rửa giá đỡ thân tàu 2013

Vehicle plant

Máy rửa giá đỡ thân tàu 2013

Vehicle plant

Máy rửa thân tàu 2012

Vehicle plant

Máy rửa linh kiện 2012

Vehicle plant

Máy rửa bằng sóng siêu âm 2012

Vehicle plant

Máy rửa linh kiện 2011

Vehicle plant

Máy rửa trục đỡ 2011

Vehicle plant

Máy rửa theo phương thức bàn chải cọ 2011

Vehicle plant

Máy rửa thân tàu 2010

Vehicle plant

Máy rửa đo chênh áp 2010

Vehicle plant

Máy rửa thân tàu 2009

Vehicle plant

Máy rửa linh kiện 2009

Vehicle plant

Máy rửa linh kiện 2009

Vehicle plant

Máy rửa thân tàu 2008

Vehicle plant

Máy rửa trục đỡ 2008

Vehicle plant

Máy rửa linh kiện 2007

Vehicle plant

Máy rửa giá đỡ thân tàu 2007

Vehicle plant

Máy rửa thân tàu 2006

Vehicle plant

Máy rửa linh kiện 2006

Vehicle plant

Máy rửa giá đỡ thân tàu 2006

Vehicle plant

25m3/d Hệ thống xử lý trung hòa 2005

Vehicle plant

5m3/d Hệ thống lọc tuần hoàn 2004