Thiết bị tái sử sử dụng nước

Giới thiệu thành tích trong lĩnh vực tái sử dụng nước.

Lĩnh vực Lưu lượng Thiết bị xử lý Năm

Vehicle plant

8m3/d Thiết kế và thi công hệ thống tái sử dụng nước thải rửa xe Bus 2015

Electronic component manufacturing plant

Thi công lắp đặt máy ép bùn 2012

Machinery plant

630m3/h Lắp đặt hệ thống nước tuần hoàn làm mát 2012

Machinery plant

20m3/d Xử lý nước dùng cho sản xuất 2011

Machinery plant

20m3/d Tái sử dụng nước thải dùng cho nhà máy 2011

Machinery plant

1,000m3/d Hệ thống tái sử dụng nước làm mát 2011

Machinery plant

1,000m3/d Thiết bị lọc nước 2009

Machinery plant

10,000m3/d Thiết bị lọc nước 2009

Machinery plant

154,416m3/d Thiết bị lọc nước 2008

Electronic component manufacturing plant

10m3/d Thiết bị tái sử dụng 2007

Electronic component manufacturing plant

1,000m3/d Hệ thống tái sử dụng nước cho nhà máy 2007

Machinery plant

720m3/d Thiết bị tái sử dụng nước 2007

Electronic component manufacturing plant

500m3/d Hệ thống tái sử dụng nước thải 2007

Electronic component manufacturing plant

1,000m3/d Hệ thống tái sử dụng nước thải 2004

Vehicle plant

50m3/d Thiết bị lọc tuần hoàn 2004

Vehicle plant

200m3/d Thiết bị tái sử dụng nước thải 2004

Vehicle plant

450m3/d Thiết bị xử lý nước thải cho nhà máy 2004

Commercial building

400m3/d Thiết bị lọc vi sinh 2003

Machinery plant

150m3/d Hệ thống xử lý nước thải 2003

Service industry

100m3/d Thiết bị lọc vi sinh 2002

Chemical Plant

200m3/d Thiết bị tái sử dụng nước thải 2000

Chemical Plant

140m3/d Thiết bị tái sử dụng nước thải 1999

Vehicle plant

30m3/d Thiết bị xử lý nước thải rửa xe 1997

Commercial building

60m3/d Hệ thống xử lý bằng vi sinh kết hợp lọc 1996

Vehicle plant

40m3/d Thiết bị lọc nước thải rửa xe 1996

Textile plant

500m3/d Thiết bị tái sử dụng nước làm mát 1996

Commercial building

200m3/d Hệ thống xử lý bằng vi sinh kết hợp lọc 1995

Commercial building

144m3/d Hệ thống xử lý bằng vi sinh kết hợp lọc 1995

Government

10m3/d Thiết bị xử lý nước thải rửa xe nhiễm dầu 1995

Service industry

400m3/d Hệ thống xử lý bằng vi sinh kết hợp lọc 1994

Commercial building

80m3/d Hệ thống xử lý bằng vi sinh kết hợp lọc 1994

Food Plant

60m3/d Thiết bị lọc cát và lọc hoạt tính 1994

Commercial building

50m3/d Hệ thống xử lý bằng vi sinh kết hợp lọc 1992

Vehicle plant

24m3/d Thiết bị tái sử dụng nước thải rửa xe 1992

Commercial building

60m3/d Hệ thống xử lý bằng vi sinh kết hợp lọc 1991

Service industry

200m3/d Hệ thống xử lý bằng vi sinh kết hợp lọc 1990

Commercial building

30m3/d Hệ thống xử lý bằng vi sinh kết hợp lọc 1990

Vehicle plant

5m3/d Thiết bị tái sử dụng nước thải rửa xe 1990

Service industry

100m3/d Hệ thống xử lý bằng vi sinh kết hợp lọc 1989

Service industry

70m3/d Hệ thống xử lý bằng vi sinh kết hợp lọc 1989

Commercial building

99m3/d Hệ thống xử lý bằng vi sinh kết hợp lọc 1989

Service industry

148m3/d Hệ thống xử lý bằng vi sinh kết hợp lọc 1989

Commercial building

58m3/d Hệ thống xử lý bằng vi sinh kết hợp lọc 1989

Commercial building

70m3/d Hệ thống xử lý bằng vi sinh kết hợp lọc 1989

Commercial building

15m3/d Hệ thống xử lý bùn hoạt tính kết hợp với màng UF 1988

Commercial building

67m3/d Hệ thống xử lý bằng vi sinh kết hợp lọc 1988

Commercial building

30m3/d Hệ thống xử lý bằng vi sinh kết hợp lọc 1988

Machinery plant

300m3/d Hệ thống tái sử dụng nước thảilò rèn 1988

Commercial building

30m3/d Hệ thống xử lý bằng vi sinh kết hợp lọc 1987

Commercial building

140m3/d Hệ thống xử lý bằng bùn hoạt tính kết hợp lọc 1987

Vehicle plant

24m3/d Thiết bị tái sử dụng nước thải rửa xe 1987

Vehicle plant

60m3/d Thiết bị tái sử dụng nước thải rủa xe 1987

Commercial building

160m3/d Hệ thống xử lý bằng bùn hoạt tính kết hợp lọc 1986

Commercial building

200m3/d Hệ thống xử lý bằng bùn hoạt tính kết hợp lọc 1985

Commercial building

150m3/d Hệ thống xử lý bằng vi sinh kết hợp lọc 1984

Commercial building

50m3/d Hệ thống xử lý bằng vi sinh kết hợp lọc 1984

Service industry

200m3/d Hệ thống xử lý bằng vi sinh kết hợp lọc 1981

Government

310m3/d Hệ thống xử lý trục đĩa kết hợp với lọc cát 1981

Service industry

400m3/d Hệ thống xử lý bằng vi sinh kết hợp lọc 1979

Service industry

250m3/d Hệ thống xử lý bằng vi sinh kết hợp lọc 1977

Service industry

270m3/d Hệ thống xử lý bằng vi sinh kết hợp lọc 1977

Vehicle plant

60m3/d Thiết bị tái sử dụng nước thải rửa xe 1977

Vehicle plant

60m3/d Thiết bị tái sử dụng nước thải rủa xe 1976

Vehicle plant

60m3/d Thiết bị tái sử dụng nước thải rửa xe 1976

Vehicle plant

60m3/d Thiết bị tái sử dụng nước thải rửa xe 1976

Vehicle plant

60m3/d Thiết bị tái sử dụng nước thải rửa xe 1976

Service industry

210m3/d Hệ thống xử lý bằng vi sinh kết hợp lọc 1962