Thiết bị xử lý nước cấp

Giới thiệu thành tích trong lĩnh vực xử lý nước cấp.

Lĩnh vực Lưu lượng Thiết bị xử lý Năm

Government

1,000m3/d Thiết bị châm định lượng 2012

Medicine manufacturing plant

700m3/d Bể cấp nước Paner 2011

Government

1,000m3/d Thiết bị châm định lượng 2011

Food plant

200m3/d Tháp lọc loại bỏ Sắt và Mangan 2011

Service industry

302m3/d Thiết bị xử lý nước thải rửa xe 2010

Textile plant

20m3/h Thiết bị xử lý nước giếng 2010

Textile plant

20m3/h Thiết bị xử lý nước giếng 2010

Government

5m3/d Thiết bị xử lý nước dùng cho nhà máy 2010

Government

Thi công lắp đặt hệ thống quan trắc 2009

Food plant

200m3/d Tháp lọc loại bỏ Sắt và Mangan 2009

Food plant

Thiết bị lọc 2008

Machinery plant

600m3/d Thiết bị phân ly dầu 2008

Chemical plant

25m3/d Thiết bị lọc 2007

Textile plant

240m3/d Thiết bị lọc 2007

Electronic component manufacturing plant

720m3/d Thiết bị lọc 2007

Machinery plant

100m3/d Tháp lọc cát, tháp lọc hoạt tính 2006

Electronic component manufacturing plant

500m3/d Thiết bị lọc nước dùng cho nhà máy 2006

Food plant

250m3/d Tháp hoạt tính, tháp lọc loại bỏ Sắt và Mangan 2005

Textile plant

25m3/d Thiết bị làm mềm nước 2005

Food plant

50m3/d Tháp lọc hoạt tính 2004

Government

100m3/d Tháp lọc cát, tháp lọc hoạt tính 2004

Food plant

300m3/d Tháp lọc hoạt tính 2004

Food plant

100m3/d Tháp lọc cát, tháp lọc hoạt tính 2004

Textile plant

100m3/d Tháp lọc loại bỏ Mangan 2003

Chemical plant

225m3/d Tháp lọc cát 2003

Chemical plant

450m3/d Tháp lọc cát 2003

Chemical plant

240m3/d Tháp lọc nước dùng cho nhà máy 2002

Chemical plant

500m3/d Tháp lọc sơ cấp 2002

Chemical plant

500m3/d Tháp lọc cát 2002

Food plant

225m3/d Tháp lọc nước dùng cho nhà máy 2002

Civil engineering plant

200m3/d Tháp lọc cát, tháp lọc hoạt tính 2001

Machinery plant

480m3/d Tháp lọc nước dùng cho nhà máy 2001

Paper and pulp plant

500m3/d Tháp lọc nước dùng cho nhà máy 2001

Machinery plant

1,000m3/d Tháp lọc nước dùng cho nhà máy 2001

Electronic component manufacturing plant

120m3/d Thiết bị xử lý nước ngầm 2001

Electronic component manufacturing plant

240m3/d Thiết bị xử lý nước ngầm 2000

Service industry

30m3/d Thiết bị xử lý nước thải 2000

Electronic component manufacturing plant

30m3/d Thiết bị xử lý nước ngầm 2000

Food plant

200m3/d Tháp lọc hoạt tính, tháp lọc loại bỏ Sắt và Mangan 1999

Machinery plant

500m3/d Thiết bị xử lý nước dùng cho nhà máy 1999

Electronic component manufacturing plant

320m3/h Thiết bị sục khí nước giếng 1999

Textile plant

300m3/d Thiết bị xử lý nước thải 1998

Chemical plant

360m3/d Thiết bị xử lý nước cấp 1998

Food plant

150m3/d Tháp lọc cát 1998

Chemical plant

600m3/d Thiết bị xử lý sắt 1998

Government

100m3/d Thiết bị xử lý nước mặt 1998

Food plant

150m3/d Thiết bị xử lý bằng than hoạt tính 1997

Food plant

100m3/d Thiết bị xử lý nước cấp 1997

Electronic component manufacturing plant

200m3/d Thiết bị lọc cát, lọc hoạt tính 1997

Food plant

660m3/d Tháp lọc nước uống cho nhà máy 1997

Food plant

150m3/d Thiết bị lọc nước uống cho nhà máy 1997

Commercial building

100m3/d Tháp lọc loại bỏ Sắt và Mangan, tháp lọc hoạt tính 1996

Food plant

475m3/d Tháp lọc loại bỏ Mangan, tháp lọc hoạt tính 1996

Food plant

400m3/d Thiết bị xử lý nước giếng thàng nước uống 1996

Service industry

120m3/d Tháp lọc cát, tháp lọc hoạt tính 1995

Vehicle plant

20m3/d Thiết bị xử lý nước giếng 1995

Food plant

720m3/d Thiết bị xử lý nước uống dùng cho nhà máy 1995

Textile plant

300m3/d Thiết bị xử lý nước thải 1995

Food plant

25m3/d Thiết bị xử lý nước giếng thành nước uống 1995

Food plant

20m3/d Tháp lọc cát, tháp lọc hoạt tính 1995

Textile plant

400m3/d Thiết bị loại bỏ Sắt và Mangan 1995

Chemical plant

360m3/d Thiết bị tuyển nổi áp lực 1994

Government

18m3/d Thiết bị hấp thu dầu 1994

Textile plant

600m3/d Thiết bị làm mềm nước giếng 1994

Hospital and laboratory

1m3/d Thiết bị trao đổi Ion kết hợp với màng lọc RO 1987

Paper and pulp plant

1,800m3/d Thiết bị bùn hoạt tính, keo tụ trầm lắng 1985

Government

100m3/d Thiết bị keo tụ, thiết bị loại bỏ Sắt và Mangan 1980