Sản phẩm

Thiết bị lọc và than hoạt tính hấp thụ

Thiết bị loại bỏ hầu hết những chất hữu cơ và những chất không tan trong nước thải bằng bằng cách sử dụng phương pháp lọc kết hợp với than hoạt tính hấp thụ.

Product features

・Tự động rửa ngược.
・Hấp thụ hiệu quả chất hữu cơ khó xử lý.
・Dùng cho giai đoạn 3 đối với những khu vực có chỉ tiêu xả thải nghiêm ngặt.

Other

Ứng dụng
・Dùng cho những khu vực cho yêu cầu nghiêm ngặt về COD