Sản phẩm

Thiết bị xử lý bằng giá thể lưu động

Thiết bị xử lý những thành phần ô nhiễm trong nước thải bởi màng vi sinh gắn kết trên giá thể nhựa được hình thành trong quá trình sục khí trộn khuấy bồn giá thể.

Product features

・Dễ quản lý, tùy trường hợp mà có thể không cần phân tách rắn lỏng.
・Vận hành ổn định, thích hợp cho những loại nước có độ ô nhiễm cao.

Other

Ứng dụng
・Nước thải nhà máy chế biến thực phẩm.
・Nước thải nhà máy hóa chất.
・Nước thải nhà máy dược phẩm.
・Thay đổi hình thức xả thải từ xả ra sông sang xả thải cống ngầm.