Sản phẩm

Màng lọc MF và UF

Với khả năng lọc ở cấp độ Nano và Micro, thiết bị cung cấp nguồn nước sạch an toàn dùng trong nhà máy.

Product features

・Sử dụng lượng nước rửa ngược ít.
・Chiếm ít diện tích.
・Bảo đảm nguồn nước sạch an toàn.

Other

Ứng dụng
・Cung cấp nước sạch cho công trường thực phẩm
・Cung cấp nước sạch cho sinh hoạt