Sản phẩm

Thiết bị màng lọc RO

Thiết bị có khả năng lọc ở cấp độ nano chẳng hạn như các phần tử Ion trong nước nhờ tính chất lọc ngược đặc thù của màng lọc.

Product features

・Tạo nước tinh khiết
・Loại bỏ muối trong nước

Other

Ứng dụng
・Tái sử dụng nước thải
・Sản xuất nước tinh khiết sử dụng trong nhà máy