Sản phẩm

Thiết bị màng lọc RO

Thiết bị có khả năng lọc ở cấp độ nano chẳng hạn như các phần tử Ion trong nước nhờ tính chất lọc ngược đặc thù của màng lọc.

Product features

・Có thể thu được nước tinh khiết dùng cho sinh hoạt.
・Thu được nguồn nước sau xử lý ổn định.

Other

Ứng dụng
・Tái sử dụng nước thải
・Sản xuất nước sạch dùng trong nhà máy