Sản phẩm

Thiết bị tái sử dụng nước

Thiết bị xử lý nước thải thành nước tái sử dụng

Product features

・Tiết kiệm chi phí sử dụng nước
・Sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên
・Có thể tái sử dụng nước thải bằng phương pháp tổ hợp nhiều hệ thống xử lý.

Other

Ứng dụng
・Tuần hoàn tái sử dụng nước rửa xe.
・Tuần hoàn tái sử dụng nước làm lạnh.
・Tái sử dụng nước thải tái chế.
・Tái sử dụng nước thải nhà máy.