Sản phẩm

Thiết bị lọc nhanh

Thiết bị loại bỏ độ đục cho nước dùng cho nhà máy

Product features

・Lọc nhanh nhờ phương thức lọc áp lực đóng kín.
・Lọc 2 tầng với vật liệu lọc là cát và Anthracite.

Other

Ứng dụng
・Dùng để lọc nước uống.
・Sử dụng cho giai đoạn xử lý thứ cấp.
・Sử dụng cho giai đoạn tiền xử lý nước tái sử dụng.