Sản phẩm

Thiết bị Nitrat hóa – khử

Thiết bị sử dụng những vi khuẩn đặc thù (khuẩn Nitrat hóa, khuẩn khử Nitơ) để loại bỏ Nitơ trong nước thải bằng phương pháp vi sinh

Product features

Tùy theo điều kiện mà có thể áp dụng phương pháp Nitrat hóa-khử có sử dụng giá thể lưu động hoặc tuần hoàn hóa khử.

Other

Ứng dụng
・Nước thải nhà máy thực phẩm.
・Nước thải nhà máy hóa chất.
・Nước rò rỉ khu chôn lấp rác.
・Nước thải nhà máy rác.