Sản phẩm

Thiết bị bùn hoạt tính

Xử lý những thành phần hữu cơ trong nước bằng phương pháp sử dụng sự trao đổi chất của vi sinh.

Product features

・Sử dụng phương pháp bùn hoạt tính tiêu chuẩn hoặc vật liệu tiếp xúc tùy theo mục đích xử lý và quy mô.
・Phương pháp bùn hoạt tính tiêu chuẩn.
・Phương pháp Bio Fringe.
・Phương pháp bùn hoạt tính theo mẻ.

Other

Ứng dụng
・Nước thải nhà máy thực phẩm.
・Nước thải nhà máy giấy, bột giấy.
・Nước thải nhà máy hóa chất.
・Nước thải mang tính hữu cơ nói chung.