Sản phẩm

Thiết bị lắng nhanh

Thiết bị phân tách những bông tụ trong nước một cách hiệu quả.

Product features

・Nâng cao tốc độ lắng của bông tụ bằng phương pháp đặc biệt.
・Giảm diện tích sử dụng nhờ tốc độ lắng nhanh.
・Giảm 30% lượng PAC so với thiết bị lắng thông thường.

Other

Ứng dụng
・Xử lý độ đục cho nước sông hồ.
・Nước thải nhà máy mạ, tráng kim loại.
・Nước thải của công trường in ấn.
・Nước thải nhà máy sản xuất sơn.
・Nước thải từ ô nhiễm đất.