Sản phẩm

Danh sách thiết bị tái sử dụng nước

Thiết bị tái sử dụng nước

Tên thiết bị
Thiết bị tái sử dụng nước
Sơ lược
Thiết bị xử lý nước thải thành nước tái sử dụng
Đặc trưng
・Tiết kiệm chi phí sử dụng nước
・Sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên
・Có thể tái sử dụng nước thải bằng phương
 pháp tổ hợp nhiều hệ thống xử lý.

Thiết bị màng lọc RO

Tên thiết bị
Thiết bị màng lọc RO
Sơ lược
Thiết bị có khả năng lọc ở cấp độ nano chẳng hạn như các phần tử Ion trong nước nhờ tính chất lọc ngược đặc thù của màng lọc.
Đặc trưng
・Có thể thu được nước tinh khiết dùng cho
 sinh hoạt.
・Thu được nguồn nước sau xử lý ổn định.
Về đầu trang